تاریخچه

مهندسين مشاور سامان آبراه داراي رتبه آبياري و زهكشي و كشاورزي، منابع طبيعي مي باشد که از سال 1381 هجري شمسي در زمينه ي مطالعه، طراحي و نظارت بر عمليات اجرايي شبكه هاي آبياري و زهكشي، مطالعات منابع آب، طرحهاي كشاورزي، منابع طبيعي، خاكشناسي و اجتماعی فعاليت مي نمايد. اين مشاور در حال حاضر تعدادي پروژه مطالعاتي، نظارتي و طرح و ساخت در زمينه هاي آبياري سطحي، آبياري كم فشار و تحت فشار، زهكشي سطحي، زهكشي زيرزميني، تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي و مطالعات اجتماعی و نظام های بهره برداری در 13 استان كشور ايران را در دست انجام دارد.

لازم به ذكر است كه يكي از بخشهاي فعال اين مشاور مطالعات اجتماعي، بهره برداري و نگهداري و ايجاد تشكل هاي مردمي و انتقال مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي به بهره برداران مي باشد كه در اين ارتباط فعاليت هاي شايان توجهي در تعدادي از شبكه هاي آبياري و زهكشي كشور صورت گرفته است.

مهندسين مشاور سامان آبراه با تعداد زيادي متخصص با تجربه با درجات دانشگاهي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري با تجربيات بين 5 تا 30 سال و كتابخانه تخصصي با بيش از 1500 كتاب مرجع و گزارش يكي از برجسته ترين مهندسين مشاور در زمينه آبياري و زهكشي در ايران است.