شبكه آبياري باراني بيله سوار

شبكه آبياري باراني بيله سوار

  • کارفرما: جهاد كشاورزي اردبيل
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: خرداد 1395
  • تاریخ پایان: خرداد 1396
موقعيت: استان اردبيل- دشت مغان
مساحت:3200 هكتار