شبكه آبياری بارانی فتحعلی

شبكه آبياری بارانی فتحعلی

  • کارفرما: جهاد كشاورزی اردبيل
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: خرداد 1395
  • تاریخ پایان: خرداد 1396
موقعيت: استان اردبيل- پارس آباد
مساحت: 4800 هكتار