شبكه آبياري و زهكشي شادگان

شبكه آبياري و زهكشي شادگان

  • کارفرما: موسسه جهاد نصر
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: خرداد 1395
  • تاریخ پایان: خرداد 1396
موقعيت: استان خوزستان
مساحت: 8200هكتار