مقالات

مقالات

بسیاری از باغداران و سبزیکاران بدین می اندیشند که باغات و مزارع سبزیجات خویش را چه مقدار بایستی آبیاری کنند؟! چند وقت یکبار آبیاری کنند؟ و چگونه و در چه زمانی آبیاری سبزیجات را انجام دهند؟!
باوجود حجم عظیم آب در جهان که حدود 97 درصد آب اقیانوس ها، دریاها و دریاچه ها تشکیل می دهد. درصد آبهای شیرین رقم ناچیزی است که بیشترآبهای جاری و زیرزمینی و بارندگی ها را شامل می شود. به طوری که هم اکنون کل آبهای شیرین جهان حدود 3 درصد برآورد می شود. محدوديت منابع آب شيرين قابل دسترس در جهان از يك سو و افزايش جمعيت و نياز به مواد غذايي از سوي ديگر، ضرورت استفاده بهينه از منابع آب موجود را ايجاب مي نمايد.