پروژه هاي خاكشناسي

پروژه های مطالعات خاکشناسی

رديف

نام طرح

کارفرما

موقعيت

1

انجام مطالعات خاک شناسی و آزمایشهای سرعت نفوذ پذیری خاک ناحیه عمرانی دوم خداآفرین

سازمان جهاد کشاورزی اردبیل

استان اردبيل

2

مطالعات خاکشناسی نیمه تفضیلی دقیق اراضی سود جان

سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری

استان چهارمحال و بختياري

3

تکمیل مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی دقیق اراضی پایاب سد گله رود اشترینان

شركت سهامي آب منطقه اي لرستان

استان لرستان

4

تکمیل مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی دقیق اراضی دشت باغه

شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان

استان خوزستان

 

پروژه های منابع آب

ردیف

نام طرح

کارفرما

موقعیت

1

مطالعات بهنگام سازی اطلس منابع آب حوضه آبریز کارون بزرگ(85- 80)

سازمان آب و برق خوزستان

دراستانهای خوزستان، چهارمحال، اصفهان، کهگیلویه­ و لرستان

2

مطالعات بهنگام سازی بیلان منابع آب 42 محدوده مطالعاتی حوزه آبریز کارون بزرگ(85- 80)

سازمان آب و برق خوزستان

دراستانهای خوزستان، چهارمحال، اصفهان، کهگیلویه­ و لرستان

3

تهیه آمار و اندازه گیری جریان انهار سنتی رودخانه شاوور و کرخه، نصب اشل و نمونه برداری و آزمایشات شیمیایی

سازمان آب و برق خوزستان

شاوور و کرخه

4

مطالعات نیمه تفضیلی آبهای زیرزمینی بهبهان

سازمان آب و برق خوزستان

استان خوزستان

5

مطالعات نیمه تفصیلی آبهای زیرزمینی محدوده مطالعاتی چغلوندی

شرکت آب منطقه ای لرستان

استان لرستان

6

مطالعات پایش خشکسالی استان خوزستان

سازمان آب و برق خوزستان

استان خوزستان

7

مطالعات تهیه بیلان منابع آب محدوده­های مطالعاتی حوزه آبریز کارون بزرگ(90- 85)

سازمان آب و برق خوزستان

استان خوزستان