نظارت بر اجرا

نظارت بر اجرا

سامان آبراه پروژه هاي مختلف بزرگ آبياري، زهكشي، آبياري تحت فشار و انتقال آب در بخشهاي مختلف كشور ما انجام داده است.نمونه اي از اين پروژه ها به شرح زيرند: