نظارت بر بهره برداری

ردیف

نام طرح

کارفرما

مساحت

(هکتار)

1

ایجاد و نظارت بر بهره برداری شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ناجیه عمرانی دوم خداآفرین

مچری طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
رودخانه های مرزی کشور

13500

2

نظارت بر بهره برداری شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ناحیه عمرانی اول خداآفرین دشت فتحعلی

مچری طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
رودخانه های مرزی کشور

3700

3

نظارت بر بهره برداری شبکه آبیاری کم فشار اراضی میمه دهلران

مچری طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
رودخانه های مرزی کشور

3000

4

طراحی و استقرار و نظارت بر نظام بهره‌برداری آب و کشاورزی شبکه آبیاری دشت میاندربند واحد عمرانی D9 کرمانشاه

سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

1000